Privacy statement

Laatst vastgesteld: 1 augustus 2023

Van Gelderen Professionals B.V. (hierna ook: ‘we’ of ‘wij’) verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens achten wij van groot belang; persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) stelt.

Van Gelderen Professionals B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In de onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens verzamelen wij?

CLIËNTEN

 • Contactgegevens van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);
 • Gegevens met het oog op behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil (zoals gegevens over de cliënt en diens medewerkers of diens klanten);
 • Gegevens met het oog op het opstellen en verzenden van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Contactgegevens (naam, e-mailadres) van medewerkers, en in geval van salarisdienstverlening: BSN, salarisgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer, etcetera.

BEZOEKERS VAN DE WEBSITE

 • Bij (eerste) bezoek: wij maken gebruik van analytische en functionele cookies. Deze onthouden uw voorkeursinstellingen, zorgen ervoor dat de website goed functioneert en maken statistisch onderzoek mogelijk. Alhoewel wij terughoudend zijn met het gebruik van commerciële of tracking cookies, houden wij de mogelijkheid van het gebruik ervan open, zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden aan de hand van uw navigatie door onze website;
 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies (meer) opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
  Bij invullen van formulieren of het anderszins achterlaten van berichten: de door u ingevulde contactgegevens (zoals naam, e-mailadres) en de eventueel door u achtergelaten berichten, inclusief door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht.

BEZOEKERS VAN ONS KANTOOR

 • Contactgegevens (voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, kenteken);
 • Camerabeelden.

Welk doel dient het verzamelen van persoonsgegevens?

Van Gelderen Professionals B.V. verleent administratieve diensten en is daarnaast consultant op het gebied van operationele, financiële en juridische zaken, fiscaliteit en beleid. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken.

We verzamelen en gebruiken voornamelijk persoonsgegevens om opdrachten voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op uw medewerkers of uw klanten, voor zover die gegevens relevant zijn voor onze werkzaamheden. Als u ons kantoor bezoekt, kan het zijn dat daar camera’s hangen om personen en eigendommen te beveiligen; de beelden daarvan worden door derden verwerkt.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn de volgende:

 • Wij maken duidelijk wat wij doen met uw gegevens en hoe betrokkenen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van hun rechten op inzage, bezwaar en vergetelheid;
 • Wij gebruiken gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals voor de uitvoering van de opdracht, voor relatiebeheer, voor klantenadministratie en voor marketing);
 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet méér gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en uitsluitend in geval er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • Wij gebruiken gegevens alleen voor zover daarvoor een wettelijke grond bestaat;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van, of onbevoegde toegang tot, de persoonsgegevens;
 • Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van die gegevens krijgen.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Van Gelderen Professionals B.V. geeft derden uitsluitend toegang tot uw gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waarbij wij uw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren.

Met alle door Van Gelderen Professionals B.V. ingeschakelde derden, heeft Van Gelderen Professionals B.V. afspraken gemaakt. Er zijn voldoende waarborgen voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en met deze privacyverklaring. Van Gelderen Professionals B.V. blijft verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen door derden.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving.

Nieuwsbrieven

Voor het versturen van servicemails en commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten, gebruiken wij de contactgegevens van onze klanten. Contactgegevens van andere relaties dan onze cliënten, gebruiken wij uitsluitend als zij daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan info@vangelderen.pro te verzenden.

Hoe zorgen wij voor adequate beveiliging?

 • Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om data te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, openbaarmaking, manipulatie, vernietiging of verkrijging;
 • Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u onverwijld informeren over het incident en de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen;
 • Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur ons dan een bericht via info@vangelderen.pro.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt;
 • Wanneer u meent dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren;
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen of om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen;
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen, onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen;
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@vangelderen.pro;
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Gelderen Professionals B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het betreft hier besluiten die door geautomatiseerde systemen kunnen worden genomen, zonder menselijke tussenkomst, en waarvan de eventuele gevolgen voor personen aanzienlijk zijn.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. De meest recente versie treft u altijd op onze website, de datum van de laatste aanpassing staat bovenaan de pagina vermeld. Wij raden u aan om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring, of een andere vraag over privacy, kunnen worden gericht aan info@vangelderen.pro.

Ons kantoor is gevestigd aan het Prinses Margrietplantsoen 33, 2595 AM, te ’s-Gravenhage. Telefonisch zijn wij bereikbaar op +31 (0)70 890 33 00.